Δομή /  Structure / Structure

Δομή

Στο πλαίσιο της προβληματικής των τεσσάρων αξόνων

Άξονας 1. Πολιτική: Φιλοσοφικές χειρονομίες και η ζωή στην Πόλη

Άξονας 2. Ηθική: Φιλοσοφικές χειρονομίες, διαμόρφωση & μεταμόρφωση του εαυτού, προσανατολισμός της ζωής

Άξονας 3. Εκπαίδευση: Φιλοσοφικές χειρονομίες και πολιτισμός της ανθρωπότητας

Άξονας 4.  Kαλλιτεχνικός: φιλοσοφικές χειρονομίες και αισθητικές εμπειρίες

η Biennale θα αναπτυχθεί σε τέσσερα μέρη:

 Ι. Συνέδριο

Συντονιστές:

Άξονας 1:  Adalberto Dias de Carvalho (Porto)

Άξονας 2 : Didier Moreau (Paris 8) et Jacques Quintin (Sherbrooke)

Άξονας 3 : Jean-François Dupeyron (Bordeaux)

Άξονας 4 : Alain Kerlan (Lyon 2)

ΙΙ. Συμπόσια

Σύμφωνα με τις Οδηγίες

IIΙ. Εργαστήρια:

Η φιλοσοφική χειρονομία στην πράξη

Ο στόχος των Εργαστηρίων αφορά στη διερώτηση, προβληματοποίηση, εμβάθυνση, πρόκληση,  ενεργοποίηση, στον πολλαπλασιασμό  της πραξεολογικής εμπειρίας και την ανάδυση/δημιουργία χώρων πειραματισμού με/για τη φιλοσοφία μέσω των αναπαραστάσεων, των ερμηνευτικών και των ποικίλων μορφών ανάπτυξής της στους σύγχρονους χώρους της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της κοινωνίας και της πολιτικής. Αυτή η ανάγκη πρόκλησης σχετίζεται εξάλλου με αυτό που ο Walter Benjamin είχε ήδη αντιληφθεί και θεματοποιήσει και ο Giorgio Agamben έχει επεκτείνει: την Κρίση της Εμπειρίας. Η ένδεια (της) εμπειρίας έχει χαρακτηρίσει τη νεωτερική εποχή. Δεν είναι αυτή η ελλειμματική εμπειρία που επιδιώκουν στις μέρες μας να «επισκευάσουν» οι πολυάριθμες προσφορές του συρμού για  προσωπική ανάπτυξη σε μία αγορά που ανθίζει;  Η φιλοσοφία δε μπορεί να αρκείται στο να καταγγέλλει τέτοιες προσπάθειες. Μπροστά στην κρίση της εμπειρίας, την ένδεια της εμπειρίας, τι μπορεί να κάνει η φιλοσοφία ως εμπειρία; Τι μπορεί να κάνει για να αποκαταστήσει την εμπειρία, όχι μόνο θεωρητικά, αλλά πρακτικά; Τι είναι η φιλοσοφική εμπειρία; Πώς συμμετέχει στη διαμόρφωση του εαυτού;

Τα Εργαστήρια επιχειρούν να προτείνουν/δημιουργήσουν φιλοσοφικές εμπειρίες, «ασκήσεις σκέψης» (Arendt, H., «The Gap between Past and Future», in: Between Past and Future: Eight exercises in political thought [«Το Κενό ανάμεσα στο Παρελθόν & το Παρόν», στο: Ανάμεσα στο Παρελθόν & το Μέλλον. Οκτώ ασκήσεις στην πολιτική σκέψη], Νέα Υόρκη: Viking Press, 1968) μέσω  τουλάχιστον τεσσάρων δοκιμασιών: των πειραματικών εννοιών, των αυθεντικών ερευνητικών ερωτημάτων, της διαλογικής διαδικασίας, του φιλοσοφούντος σώματος. Οι συμμετέχοντες/ουσες μπορούν εξίσου να χρησιμοποιήσουν υλικό κατά κανόνα μη φιλοσοφικό (λογοτεχνικά έργα, έργα τέχνης κ.ά.). Κάθε Εργαστήριο αποτελεί ένα μηχανισμό για τον αναστοχασμό σχετικά με την προβληματική της Biennale.

Συντονίστρια: Έλενα Κ. Θεοδωροπούλου (Ελλάδα/Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

ΙV. Πειραματισμοί και Πρακτικές:

H φιλοσοφική χειρονομία εν εκθέσει

Στο βαθμό που τα Εργαστήρια θέτουν ως στόχο να δώσουν στους/στις συμμετέχοντες/ουσες στην Biennale τη δυνατότητα να βιώσουν, να μοιραστούν την πρακτική διάσταση της φιλοσοφίας και, στο ίδιο πνεύμα, να πειραματισθούν με αυτήν, ο χώρος της έκθεσης και των performances, προσφέρει προς θέαση και αναστοχασμό ένα σύνολο υλοποιήσεων, όπου η φιλοσοφική χειρονομία, που εμπλέκεται σε διάφορες μορφές πράξης (καλλιτεχνικές, πολιτισμικές, εκπαιδευτικές, κλινικές), συνιστά εξίσου μια χειρονομία πολιτισμική και κοινωνική. Αυτές οι υλοποιήσεις, παραγωγές, δημιουργίες, μαρτυρίες, που θα προτείνονται με τη μορφή έκθεσης, καλλιτεχνικής performance, ταινίας, εκπαιδευτικής παρέμβασης in situ, θα επ-αναλαμβάνουν εξίσου τα βασικά ερωτήματα της Biennale.

Συντονισμός: Έλενα Κ. Θεοδωροπούλου (Ελλάδα/Πανεπιστήμιο Αιγαίου), Alain Kerlan (Γαλλία/Πανεπιστήμιο Lyon2)

top | Ελληνικά


 

Structure

Dans le cadre de la problématique des quatre axes

Axe 1. Politique: Gestes philosophiques et vie dans la Cité

Axe 2. Éthique: Gestes philosophiques, formation et transformation de soi, orientation de vie

Axe 3. Éducation: Gestes philosophiques et culture de l’humanité

Axe 4. Artistique: Gestes philosophiques et expériences esthétiques

la Biennale se développera en quatre volets:

I. Colloque

Coordinateurs:

Axe 1 : Adalberto Dias de Carvalho (Porto)

Axe 2 : Didier Moreau (Paris 8) & Jacques Quintin (Sherbrooke)

Axe 3 : Jean-François Dupeyron (Bordeaux)

Axe 4 : Alain Kerlan (Lyon 2)

ΙΙ. Symposia 

Selon les Consignes

III. Ateliers

Le geste philosophique en acte

Le but des ateliers concerne l’interrogation, la problématisation, l’approfondissement, la multiplication, la provocation, le déclenchement de l’expérience praxéologique et l’émergence/création des espaces d’expérimentation à/pour la philosophie à travers ses représentations, ses herméneutiques et ses développements multiples dans les lieux pluriels éducatifs, culturels et sociopolitiques modernes. Ce besoin de provocation est par ailleurs en lien avec ce que Walter Benjamin avait déjà perçu et thématisé et que Giorgio Agamben a prolongé: la crise de l’expérience. La pauvreté de l’expérience caractériserait l’époque moderne. N’est-ce pas cette expérience en défaut que cherchent à ‘‘réparer’’ les nombreuses offres de développement personnel aujourd’hui en vogue sur un marché florissant ? La philosophie ne peut se contenter de les dénoncer. Face à la crise de l’expérience, à la pauvreté de l’expérience, que peut faire la philosophie comme expérience ? Que peut-elle faire pour réhabiliter l’expérience, non seulement théoriquement, mais pratiquement ? Qu’est-ce que l’expérience philosophique ? En quoi participe-t-elle à la formation de soi ?

Les ateliers essayent de proposer/créer des expériences philosophiques, des ‘‘exercices de pensée’’ (Arendt, H., ‘‘The Gap between Past and Future’’, in: Between Past and Future: Eight exercises in political thought, New York: Viking Press, 1968) à travers au moins quatre mises à l’épreuve : des concepts expérimentaux,  des questions de recherche originales, du processus dialogique, du corps philosophant. Les intervenant/es peuvent faire également usage de matériel en principe non philosophique (œuvres littéraires, œuvres d’art, etc.). Chaque atelier serait un dispositif pour réfléchir sur la problématique de la Biennale.

Coordination : Elena Κ. Théodoropoulou (Grèce/Égée)

IV. Expérimentations et Pratiques:

Le geste philosophique exposé

Si les ateliers ont pour but de donner aux congressistes et participants de la Biennale la possibilité de vivre, de partager et d’expérimenter la dimension pratique de la philosophie , l’espace d’exposition et de performances, dans le même esprit, donne à voir et à réfléchir un ensemble de réalisations où le geste philosophique, impliqué dans différentes formes de praxis (artistiques, culturelles, éducatives, cliniques), est aussi geste culturel et geste social. Ces réalisations, productions, créations, témoignages, seront proposées sous la forme d’expositions, de performances artistiques, de films, d’interventions éducatives in situ, reprenant également les interrogations principales de la Biennale.

Coordination: Elena K. Théodoropoulou (Grèce/Égée), Alain Kerlan (France/Lyon2)

top | French


Structure 

In the framework of the four axes rationale

Axis 1. Political: Philosophical gestures and life in the City

Axis 2. Ethical: Philosophical gestures, formation & transformation of the self, orientation of life

Axis 3. Education: Philosophical gestures and the culture of mankind

Axis 4. Artistic: philosophical gestures and aesthetic experiences

Biennale will be developed in four parts:

I. Conference

Coordinators:

Axis 1: Adalberto Dias de Carvalho (Porto)

Axis 2 : Didier Moreau (Paris 8) & Jacques Quintin (Sherbrooke)

Axis 3 : Jean-François Dupeyron (Bordeaux)

Axis 4: Alain Kerlan (Lyon 2)

II. Symposia

According to Guidelines

IIΙ. Workshops:

Philosophical gesture in praxis

Main goal of Workshops is the questioning, problematizing, deepening, challenging, activating, multiplying of the praxeological experience and the emergence/creation of experimentation spaces with/for philosophy through its representations,  hermeneutics and various forms of growth in the contemporary fields of education, culture, society and politics. This need of challenge is related to Walter Benjamin’s conception about the Crisis of the Experience, which Giorgio Agamben extended furthemore. The “poverty” of experience characterizes our modern times. Isn’t this deficit of experience that all these numerous offers of personal growth in a blooming market seek to “repair”? Philosophy can’t be satisfied only by denouncing such efforts. In front of this crisis of the experience, the “poverty” of experience, what can philosophy do as an experience? What can philosophy do in order to restore the experience, not only theoretically, but also in a practical way? What is a philosophical experience? How does it participate in one self’s shaping?

Workshops try to suggest/create philosophical experiences, “exercises of thought” (Arendt, H., ‘‘The Gap between Past and Future’’, in: Between Past and Future: Eight exercises in political thought, New York: Viking Press, 1968) through at least four challenges: the experimental meanings, the authentic inquiring questions, the dialogical process and the philosophizing body. Participants may also use materials conventionally non – philosophical (texts of literature, works of art, etc). Each workshop constitutes a mechanism for a reflection upon the problematic of the Biennale.

Coordinator: Elena K. Theodoropoulou (Greece/University of Aegean)

ΙV. Experimentations and Practices:

Philosophical gesture exhibited

The aim of workshops is to offer participants of the Biennale the chance to experience and share the practical dimension of philosophy and, in the same spirit, to experiment with this dimension. Analogically, the space of performances and exhibition offers the possibility to view and reflection a set of realizations, where philosophical gesture, implicated in different forms of praxis (artistic, cultural, educational, clinical) constitutes also a cultural and social gesture. These realizations, productions, creations, testimonies, offered in the form of exhibitions, artistic performances, movies, educational interventions in situ, will repeat and reassume the main questions of the Biennale.

Coordinators: Elena Κ. Theodoropoulou (Greece/University of Aegean), Alain Kerlan (France/University of Lyon2)

top | English