Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Ι. Συνέδριο

 • Η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων είναι η 30ή Νοεμβρίου 2017 (23:59).
 • Μεσολαβεί επιβεβαίωση παραλαβής των προτάσεων.
 • H απάντηση της επιστημονικής επιτροπής στους/στις συγγραφείς, θα κοινοποιηθεί μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2018.
 • Για τους έλληνες/ίδες συμμετέχοντες/ουσες, η πρόταση πρέπει να διατυπώνεται, εκτός από τα Ελληνικά, εξίσου είτε στα Γαλλικά είτε στα Αγγλικά. 
 • Η περίληψη της πρότασης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 500 λέξεις, συμπεριλαμβανομένων των βιβλιογραφικών αναφορών και των λέξεων-κλειδιών (8 λέξεις το μέγιστο) και θα πρέπει να αναφέρεται σε έναν ή περισσότερους άξονες, όπως προτάθηκαν παραπάνω.
 • Τα αρχείο θα πρέπει να ονομάζεται ως εξής: επίθετο του/της συντάκτη/τριας της πρότασης με λατινικούς χαρακτήρες + conf  + prop
 • Oι προτάσεις πρέπει να αποστέλλονται σε μορφή .doc ή .docx format.

ΙΙ. Συμπόσια

 • Η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων είναι η 30ή Νοεμβρίου 2017 (23:59).
 • Μεσολαβεί επιβεβαίωση παραλαβής των προτάσεων.
 • Η απάντηση της επιστημονικής επιτροπής στους/στις συγγραφείς θα κοινοποιηθεί μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2018.
 • Για τους έλληνες/ίδες συμμετέχοντες/ουσες, η πρόταση πρέπει να διατυπώνεται, εκτός από τα Ελληνικά, εξίσου είτε στα Γαλλικά είτε στα Αγγλικά. 
 • Θα περιλαμβάνει: Τίτλο, Περίληψη & τα ονόματα & την ιδιότητα όλων όσων συμμετέχουν στο Συμπόσιο
 • Η περίληψη της πρότασης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 500 λέξεις, συμπεριλαμβανομένων των βιβλιογραφικών αναφορών και  των λέξεων-κλειδιών (8 λέξεις το μέγιστο), και θα πρέπει να αναφέρεται σε έναν ή  περισσότερους άξονες, όπως προτάθηκαν παραπάνω.
 • Τα αρχείο θα πρέπει να ονομάζεται ως εξής: το επίθετο του/της συντάκτη/τριας με λατινικούς χαρακτήρες + symp + η ένδειξη prop
 • Oι προτάσεις πρέπει να αποστέλλονται σε μορφή .doc ή .docx format.

 IIΙ. Εργαστήρια:

Η φιλοσοφική χειρονομία στην πράξη

 • Η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων είναι η 30ή Νοεμβρίου 2017 (23:59).
 • Μεσολαβεί επιβεβαίωση παραλαβής των προτάσεων.
 • Η απάντηση της επιστημονικής επιτροπής στους/στις συγγραφείς θα κοινοποιηθεί μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2018.
 • Για τους έλληνες/ίδες συμμετέχοντες/ουσες, η πρόταση πρέπει να διατυπώνεται, εκτός από τα Ελληνικά, εξίσου είτε στα Γαλλικά είτε στα Αγγλικά. 
 • Θα περιλαμβάνει: Τίτλο, Περίληψη & τα ονόματα & την ιδιότητα όλων όσων συμμετέχουν στο Συμπόσιο
 • Η περίληψη της πρότασης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 500 λέξεις, συμπεριλαμβανομένων των βιβλιογραφικών αναφορών και  των λέξεων-κλειδιών (8 λέξεις το μέγιστο), και θα πρέπει να αναφέρεται σε έναν ή  περισσότερους άξονες, όπως προτάθηκαν παραπάνω.
 • Τα αρχείο θα πρέπει να ονομάζεται ως εξής: το επίθετο του/της συντάκτη/τριας με λατινικούς χαρακτήρες + work + η ένδειξη prop
 • Oι προτάσεις πρέπει να αποστέλλονται σε μορφή .doc ή .docx format.

Manifestation dintérêt

I. Colloque

 • Date limite pour toutes les soumissions : 30 novembre, 2017 (23:59).
 • Une confirmation de réception est prévue
 • Retour du comité scientifique aux auteur /es : 10 Janvier 2018
 • La proposition devra être rédigée en français et en anglais (également en grec pour les participants/es grec/ques).
 • Elle devra comporter un résumé de 500 mots maximum, y compris les indications bibliographiques et les mots-clés (8 mots max) et préciser le ou les axes de travail dans lequel elle s’inscrit.
 • Les archives seront nommées comme il suit:  nom de l’auteur/e  + coll.+ prop
 • Les propositions doivent être envoyées en: .doc ou .docx format.

ΙΙ. Symposia 

 • Date limite pour les soumissions : 30 novembre, 2017 (23:59).
 • Une confirmation de réception est prévue.
 • Retour du comité scientifique aux auteurs /es au plus tard le 10 janvier 2018
 • La proposition devra être rédigée en français et en anglais (également en grec pour les participants/es grec/cques).
 • Elle devra inclure : Titre, Résumé ainsi que  le Nom et l’Institution de chaque participant/e au symposium
 • Longueur du résumé : 500 mots au maximum, y compris les indications bibliographiques et les mots clés (8 mots max).  A préciser également le ou les axes de travail dans lequel /s la proposition s’inscrit.
 • Les archives seront nommées comme il suit :  nom de l’auteur/e  + symp+ prop
 • Les propositions doivent être envoyées en .doc ou .docx format

III.Ateliers

Le geste philosophique en acte

 • Date limite pour l’envoi des soumissions : 30 novembre, 2017 (23:59).
 • Une confirmation de réception est prévue
 • Retour du comité scientifique aux auteur /es au plus tard le 10 janvier 2018
 • La proposition devra être rédigée en français et en anglais (également en grec pour les participants/es grec/ques).
 • Elle devra comporter un résumé de 500 mots maximum, y compris les indications bibliographiques et les mots -lés (8 mots max) et préciser le ou les axes de travail dans lequel elle s’inscrit.
 • Les archives seront nommées comme il suit : nom de l’auteur/e  + atel + prop
 • Les propositions doivent être envoyées en : .doc ou .docx format.

EXPRESSION OF INTEREST

Ι. Conference 

 • Deadline for all submissions: November 30th, 2017 (23:59).
 • Decisions about acceptance will be notified by January 10th, 2018.
 • Applicants will receive an acknowledgement of receipt.
 • Proposals should be submitted in French and English (in Greek as well for Greek participants).
 • Each author’s affiliation must be specified
 • Summaries must not exceed 500 words, including references and keywords (up to 8 words) and they should refer to one or more of  4 axe(s) proposed above.
 • Files should be named as follows: author’s surname +conf + prop
 • Proposals have to be written in .doc or .docx format.

ΙΙ. Symposia

 • Deadline for all sumbissions:  November 30th, 2017 (23:59).
 • Applicants will receive an acknowledgement of receipt.
 • Decisions about acceptance will be notified by January 10th, 2018.
 • Proposals should be submitted in French and English (in Greek as well for Greek participants).
 • Proposals should include: Title, Names and Affiliation for each participant and Summary
 • Summaries must not exceed 500 words, including references and keywords (up to 8 words), and they should refer to one or more of the 4 axe (s) proposed above.
 • Files should be named as follows: author’s surname + symp+ prop
 • Proposals have to be written in .doc or .docx format

IIΙ. Workshops:

Philosophical gesture in praxis

 • Deadline for all sumbissions:  November 30th, 2017 (23:59).
 • Applicants will receive an acknowledgement of receipt.
 • Decisions about acceptance will be notified by January 10th,2018.
 • Proposals should be submitted in Greek, French and English (in Greek as well for Greek participants).
 • Summaries must not exceed 500 words, including references and keywords (up to 8 words), and should refer to one or more of the 4 axe(s) as proposed above.
 • Files should be named as follows: author’s surname + work + prop
 • All proposals have to be written in .doc or .docx format