Multimedia

Στη σύνθεση του βίντεο από το σύνολο των δράσεων οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Διεθνούς Biennale Πρακτικής Φιλοσοφίας, με τίτλο “Φιλοσοφία στην Πράξη. Η φιλοσοφική χειρονομία: ενεργήματα πολιτικά, ηθικά, εκπαιδευτικά, καλλιτεχνικά” [//practphil-biennale.aegean.gr/b…], που οργανώθηκε στη Ρόδο από το “Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική Φιλοσοφία” (Ε.Ε.Π.Φ.) [http://practphilab.aegean.gr/], 27-29 Απριλίου 2018, χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες μουσικές πηγές:

 

Pour la création de la vidéo à partir des activités menées dans le cadre de la 1ère Biennale Internationale de Philosophie Pratique, sous le titre : “Philosophie en praxis. Le geste philosophique: engagements politiques, éthiques, éducatifs, artistiques” [//practphil-biennale.aegean.gr/b…], organisée à Rhodes par le “Laboratoire de Recherche en Philosophie Pratique” (L.R.Ph.P.) [http://practphilab.aegean.gr/] à 27-29 Avril de 2018, ont été utilisées les sources de musique suivantes:

 

For the creation of the overall video on the basis of the activities in the frame of the 1st International Biennale on Practical Philosophy, titled “Philosophy in Praxis. The philosophical gesture: political, ethical, educational, artistic engagements” [//practphil-biennale.aegean.gr/b…], organized in Rhodes by the “Laboratory of Research on Practical Philosophy” (L.R.P.Ph.) [http://practphilab.aegean.gr/], on April 27-29, 2018, the following music sources were used:

 

Libertango in Berlin Philharmonic Hall https://www.youtube.com/watch?v=GnyAg…

2cellos – thunderstruck official video https://www.youtube.com/watch?v=uT3SB…

Ara Malikian Tour 15. Misirlou (Pulp Fiction Theme) https://www.youtube.com/watch?v=xH_sl…

Jean-Luc Nancy
Professeur émérite, Université de Strasbourg

Kεντρική Ομιλία

1η Διεθνής Biennale Πρακτικής Φιλοσοφίας
Φιλοσοφία στην Πράξη. Η φιλοσοφική χειρονομία: ενεργήματα πολιτικά, ηθικά, εκπαιδευτικά, καλλιτεχνικά
[//practphil-biennale.aegean.gr/b…]

Οργάνωση: «Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική Φιλοσοφία» (Ε.Ε.Π.Φ.)
[http://practphilab.aegean.gr/]

Ρόδος, 28 Απριλίου 2018

Περί της Φιλοσοφίας ως Πρακτικής
(Bιντεο-απόσπασμα: σύνοψη απομαγνητοφώνησης)

Στη συνέχεια της καντιανής σκέψης, για τον καθαρό λόγο – ότι είναι από μόνος του πρακτικός – πρέπει να πούμε ότι η φιλοσοφία είναι ουσιωδώς & εξολοκλήρου πράξη. 

Ο καθαρός λόγος επιθυμεί το απροϋπόθετο & δίνει στον εαυτό του την εντολή να ενεργήσει σε συνάρτηση με αυτό.

Πράξη: όχι παραγωγή έργου, αλλά μεταμόρφωση του δρώντος υποκειμένου. 

Η φιλοσοφία είναι πρώτα-πρώτα η διάθεση απέναντι σε ένα μη θεϊκό απροϋπόθετο. 

Από τη στιγμή που το απροϋπόθετο είναι θείο, η συμπεριφορά ρυθμίζεται από το θείο. Δίχως θεό, πρέπει να επαναδιατυπώσουμε ή να τροποποιήσουμε το απροϋπόθετο. 

Αυτή είναι η πρώτη πράξη της φιλοσοφίας. Nα δημιουργεί απροϋπόθετο. 

Ο Πλάτων το ονομάζει «το Καλό» και η πράξη του είναι η Πολιτεία. Ο Αριστοτέλης το ονομάζει «θεό» (με μία έννοια μη θρησκευτική) και η πράξη του είναι η θεωρία

Η θεωρία ως πρακτική είναι η θεμελιώδης πράξη. 

Δίχως αυτό η πράξη ρυθμίζεται από ένα δεδομένο νόμο. 

Η φιλοσοφική πράξη λοιπόν είναι η αναζήτηση ενός νόμου. 

Αλλά αυτός ο νόμος δεν μπορεί να θεμελιώνεται: οφείλει να είναι απροϋπόθετος. 

Έτσι, στον Spinoza δεν υπάρχει ανθρώπινη ελευθερία αλλά μία επιθυμία να γίνεσαι ο ίδιος δρων υποκείμενο, που συμμετέχει στη ζωή «του θεού ή της φύσης. Ως εκ τούτου η «ηθική» υποκαθιστά τη «φιλοσοφία». 

Ηθική που είναι εκείνη των συναισθημάτων στο βαθμό που αυξάνουν (ή όχι) αυτή την αίσθηση του πράττειν. 

Ακόμα & στον Spinoza, η αποφασιστική κινητήρια δύναμη είναι η ιδέα της αυτονομίας. 

Αλλά η ιστορία της φιλοσοφίας έγινε εκείνη της γνώσης και άρα μιας πράξης ρυθμισμένης περισσότερο πάνω στο «αληθές» παρά στο «καλό».

[μετάφραση: Καθ. Έλενα Θεοδωροπούλου]


Jean-Luc Nancy
Professeur émérite, Université de Strasbourg

Conférence Principale

1ère Biennale Internationale de Philosophie Pratique
Philosophie en praxis. Le geste philosophique: engagements politiques, éthiques, éducatifs, artistiques
[//practphil-biennale.aegean.gr/b…]

«Laboratoire de Recherche en Philosophie Pratique» (L.R.Ph.P.)
[http://practphilab.aegean.gr/]

Rhodes, 28 Avril 2018

De la Philosophie en tant que Pratique
( Extrait-vidéo: sommaire de transcription)

Comme Kant le dit de la raison pure – qu’elle est par elle-même pratique – il faut dire que la philosophie est essentiellement et entièrement praxis

 La raison pure désire l’inconditionné et se donne à elle-même l’ordre d’agir en fonction de lui.

Praxis : non production d’œuvre mais transformation de l’agent.

 La philosophie est d’abord la disposition envers un inconditionné non divin.

Lorsque l’inconditionné est divin, la conduite est réglée par le divin. Sans dieu il faut reformuler ou refaçonner l’inconditionné.

Telle est la praxis première de la philo. Faire de l’inconditionné.

Platon le nomme « le Bien » et la praxis en est la politeia ; Aristote le nomme « dieu » (en un sens non religieux) et la praxis en est latheoria.

La théorie comme pratique est la praxis fondamentale.

Sans cela la praxis est réglée par une loi donnée.

Donc la praxis philosophique est recherche d’une loi.

Mais cette loi ne peut pas être fondée : elle doit être inconditionnelle.

Ainsi chez Spinoza il n’y a pas de liberté humaine mais un désir de se faire soi-même agent participant à la vie de « dieu ou la nature ». De là que « éthique » remplace « philosophie ».

Ethique qui est celle des affects en tant qu’ils accroissent (ou non) ce sens de l’agir.

Même chez Spinoza, le ressort décisif est l’idée de l’autonomie.

Mais l’histoire de la philo est devenue celle du savoir et donc d’une praxis réglée sur le « vrai » plus que sur le « bien ».


Jean-Luc Nancy
Professeur émérite, Université de Strasbourg

Keynote Speech

1st International Biennale on Practical Philosophy
Philosophy in Praxis. The philosophical gesture: political, ethical, educational, artistic engagements
[//practphil-biennale.aegean.gr/b…]

«Laboratory of Research on Practical Philosophy» (L.R.P.Ph.)
[http://practphilab.aegean.gr/]

Rhodes, 28 of April 2018

About Philosophy as Practice
(Video footage: summary of transcription)

Following the Kantian thought regarding pure reason – that it is practical in its own right – we have to say that philosophy is in its essence and on the whole a praxis.

Pure reason desires the unconditional & orders itself to act according to it.

Praxis: not a work production, but a transformation of the acting subject.

In the first place, philosophy is the disposition towards a non- divine unconditional.

Since the unconditional is divine, attitude is regulated by the divine. Without god we have to reshape or rephrase the unconditional.

This is the first praxis of philosophy: To create the unconditional.

Plato calls it “the good” and its praxis is the politeia. Aristotle calls it “god” (in a non-religious sense) and its praxis is the theoria.

Theory as practice is the fundamental praxis.

Without it praxis is regulated by a certain law.

Therefore, philosophical praxis is the search for a law.

But this law cannot be established: it ought to be unconditional.

Thus, in Spinoza there is no human freedom but a desire of yours to become an acting subject yourself , a subject that participates in “gods or natures” life. As a result, “ethics” substitute “philosophy”.

An Ethics that has to do with affects in so far as they increase (or not) this sense of acting.

Even in Spinoza the decisive driving force is the idea of autonomy.

But the history of philosophy has become that of knowledge, and therefore, of an action regulated according to the “real” rather than the “good”.

[Translation: Prof. Elena Theodoropoulou]

Στη δημιουργία του εναρκτήριου βίντεο της 1ης Διεθνούς Biennale Πρακτικής Φιλοσοφίας, με τίτλο: “Φιλοσοφία στην Πράξη. Η φιλοσοφική χειρονομία: ενεργήματα πολιτικά, ηθικά, εκπαιδευτικά, καλλιτεχνικά” [//practphil-biennale.aegean.gr/], που οργανώθηκε στη Ρόδο από το “Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία” (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.) [http://www.pse.aegean.gr/labs/eerpreff/], στις 27-29 Απριλίου 2018, χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες πηγές:

Pour la synthèse de la vidéo d’ouverture de la 1ère  Biennale Internationale en Philosophie Pratique et Appliquée sous le titre : “Philosophie en praxis. Le geste philosophique : enjeux politiques, éthiques, éducatifs, artistiques” [//practphil-biennale.aegean.gr/], organisée  à Rhodes par le “Laboratoire de Recherche en Philosophie Pratique et Appliquée” (L.R.Ph.P.A.)

 [http://www.pse.aegean.gr/labs/eerpreff/] à 27-29 Avril de 2018, ont été utilisées les sources suivantes:

For the synthesis of the opening video of the 1st International Biennale on Practical Philosophy, under the title: “Philosophy in Praxis. The philosophical gesture: political, ethical, educational, artistic engagements” [//practphil-biennale.aegean.gr/], organized in Rhodes by the “Laboratory of Research on Practical and Applied Philosophy” (L.R.P.A.Ph.)

  [http://www.pse.aegean.gr/labs/eerpreff/], on April 27-29, 2018, the following sources were used:

vidéos / videos:

Pina Bausch Foundation, “The Nelken Line Bénin”

https://player.vimeo.com/video/255760480

Marey Films (XII), “Body motions”

https://www.youtube.com/watch?v=11lKI

Olof Persson Projects, “Me – every body”, vol. 1 & 2, trailer 1 & 2

https://www.youtube.com/watch?v=awN70

https://www.youtube.com/watch?v=Pgi5N

“Hands of Bresson”

https://www.youtube.com/watch?v=uk_yK

Federico Fellini, “L’intervista”, 1987

https://www.youtube.com/watch?v=IPK3e

Season March, Pina Bausch / Extraits du film Pina, de Wim Wenders https://www.youtube.com/watch?v=HVjMN…

musique / music:

Patience and Prudence, “Tonight You Belong To Me”

https://www.youtube.com/watch?v=fOjVj

Encardia & Pleiades – “To Margoudi” (Παραδοσιακό Θράκης / Traditionnel de Thraces / Traditional Thracian) – Θέατρο Βράχων, Βύρωνα (Théâtre des Rochers / Rocks Theater, Βironas)  6-9-2012

https://www.youtube.com/watch?v=uk4kS

Pleiades, Αlismono & Chairomai [J’oublie et je me réjouis / I forget & I am rejoicing]

https://www.youtube.com/watch?v=S-44-