Διαδικτυακή / En ligne / Online
25-28 November 2021
Video of the 2018 International Biennale of Practical Philosophy

Video of the 2020 International On-line
Pre-Biennale of Practical Philosophy

Latest News

Report
To read it, click here

Press Release 
To read it, click here

Guidelines for the Proceedings
For more information, please see here

Biennale’s Opening video
To watch it, click here

PowerPoints & videos from the participants
For more information, please see here

Καλωσήρθατε στην

2η Διαδικτυακή Διεθνή Biennale Πρακτικής Φιλοσοφίας, «Φιλοσοφία στην Πράξη.

Η φιλοσοφική χειρονομία: ενεργήματα πολιτικά, ηθικά, εκπαιδευτικά, καλλιτεχνικά»

25-28 Νοεμβρίου 2021, Ε.Ε.Π.Φ., Παν/μιο Αιγαίου

Bienvenue à la

2ème Biennale Internationale

de Philosophie Pratique en ligne, «Philosophie en praxis.

Le geste philosophique: engagements  politiques, éthiques, éducatifs, artistiques»

25-28 Novembre 2021, L.R.Ph.P., Université d’Égée

 
 

Welcome to the

2nd Online International Biennale on Practical Philosophy, «Philosophy in Praxis. The philosophical gesture: political, ethical, educational, artistic engagements»

November 25-28, 2021, L.R.P.Ph., University of the Aegean

Copyright 2019 – Laboratory of Research on Practical Philosophy (L.R.P.Ph.), University of the Aegean.