Σημαντικές ημερομηνίες / Dates importantes / Important deadlines

Σημαντικές ημερομηνίες: 

Υποβολή προτάσεων: μέχρι  30 Νοεμβρίου 2017 (23:59)

Απάντηση επιστημονικής επιτροπής: μέχρι  10 Ιανουαρίου 2018

Αποστολή κειμένων για τα Πρακτικά:  μέχρι 31 Αυγούστου 2018​

Προ-εγγραφές: μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2018

 

Dates importantes:

Soumission des propositions: jusqu’à​ 30 Novembre 2017 (23h59)

Réponse du comité scientifique: jusqu’à​ 10 Janvier 2018

Soumission des textes pour les Actes: jusqu’à 31 août 2018

Pré-inscriptions: jusqu’à 28 Février 2018

 

Important deadlines:

Proposals submission: until 30th November 2017 (23h59)

Reply on behalf of scientific committee: until​ 10th January 2018

Texts submission for the  Proceedings: until 31th August 2018

Early registration: until 28th February 2018